اکولوژی بوم شناسی Ecology

مطالب آموزشی در مورد اکولوژی عمومی، عملی، کمّی، گیاهی

شکل چرخه های کربن نیتروژن فسفر و آب

در لینک های زیر دیاگرامهای چرخه های بیوژئوشیمیایی مواد غذایی را مشاهده می کنید.

برای دیدن چرخه کلیک نمائید.

دیاگرام چرخه کربن

دیاگرام چرخه نیتروژن (ازت)

دیاگرام چرخه فسفر

دیاگرام چرخه آب

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت   توسط عبدالناصر اترک چالی  |